Postupak posvojenja

Posvojenje

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz njega proizlaze. Postupak posvojenja vode centri za socijalnu skrb.

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta.

Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
Dijete ima pravo znati da je posvojeno.

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.
Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.


Dobna ograničenja

Posvojenje se može zasnovati do 18 godine života djeteta.

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, s tim da je dobna razlika između njega i posvojenika najmanje 18 godina.

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti mlađi od 21 godine.


Uvjeti za posvojenje

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Dijete može posvojiti  hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz  prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Posvojitelj ne može biti osoba:

  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da joj nije poželjno povjeriti roditeljsku skrb o djetetu.

Postupak posvojenja

Postupak posvojenja provode centri za socijalnu skrb.

1. Mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
Bračni/izvanbračni drugovi te osoba koja želi posvojiti dijete podnose centru za socijalnu skrb pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

1. rodni list,

2. vjenčani list (za bračne drugove),

3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,

4. dokaz o državljanstvu,

5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,

6. potvrdu poslodavca o zaposlenju,

7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak.

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi centar za socijalnu skrb po mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti.

Centar za socijalnu skrb će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke  te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

2. Priprema potencijalnih posvojitelja kroz program stručne pripreme

Nakon što utvrdi da su ispunjene zakonske pretpostavke, centar za socijalnu skrb upućuje potencijalne posvojitelje u obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje ( edukaciju ), koja se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
Izdavanjem mišljenja se stječe pravo upisa u jedinstveni registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj te su podaci iz registra vidljivi svim centrima u Republici Hrvatskoj.

Rok za provedbu postupka je šest mjeseci.

3. Priprema djeteta za posvojenje
Centar za socijalnu skrb je dužan u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom kod koje je dijete smješteno, pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti održavanje osobnih odnosa s izabranim potencijalnim posvojiteljima prije zasnivanja posvojenja, radi procjene hoće li posvojenje biti u skladu s dobrobiti djeteta.

4. Praćenje prilagodbe i stručna pomoć po zasnovanom posvojenju
Po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji, tijekom šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja.
Dijete i posvojitelji imaju pravo na stručnu pomoć i podršku nakon zasnovanog posvojenja.
Postupak zasnivanja posvojenja djeteta provodi centar za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, a postupak davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te postupak praćenja i stručne podrške po zasnovanom posvojenju centar za socijalnu skrb prema prebivalištu posvojitelja.

Popis centara socijalne skrbi možete naći u adresaru Ministarstva socijalne politike i mladih

Centri socijalne skrbi.


Posvojenje djece iz inozemstva

Za sve informacije vezane uz posvojenje djece iz drugih zemalja možete se obratiti na e-mail adresu: ministarstvo@mspm.hr.


Dodatne informacije:

Obiteljski zakon

Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem